Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /pm4_braniewo/templates/przedszkole/functions.php on line 202

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie

I. Postanowienia wstępne

 1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Braniewie przy ul. Sucharskiego 19.
 2. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 3. Rada Rodziców posługuje się pieczątką, która brzmi „Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 4, ul. Sucharskiego 19, 14-500 Braniewo”.

II. Zadania i kompetencje Rady Rodziców

 1. Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:

       a) współudział w realizacji zadań ogólno-przedszkolnych, a w tym:

 • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.
 • rozwijanie, z pomocą rady pedagogicznej, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
 • wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
 • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
 • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
 • działanie na rzecz wzbogacenia wyposażenia przedszkola,
 • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
 • organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,
 • pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki,
 • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych podejmowanych przez nią,
 • organizowanie działań rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,

      b) prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola,

      c) uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców,

      d) uchwalenie preliminarza budżetowego Rady na dany rok przedszkolny,

      e) podejmowanie uchwał dotyczących żywienia dzieci w przedszkolu,

       f) opiniowanie zestawu programów i podręczników wykorzystywanych w przedszkolu,

      g) opiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych                    spraw istotnych dla przedszkola,

      h) opiniowanie planu finansowego przedszkola na kolejny rok kalendarzowy,

      i) współpraca z innymi organami przedszkola w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

      2. Rada Rodziców ponadto może:

a) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący.

b) z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką,

c) w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

III. Skład, struktura, tryb powoływania i odwoływania członków Rady

 1. Członków Rady Rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu grupowym rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w danym roku przedszkolnym.
 2. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków danej grupy przedszkolnej.
 3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 4. Rada Rodziców składa się z co najmniej dwóch przedstawicieli z każdej grupy, wybranych w wyborach zwykłą większością głosów.
 5. Spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu Rady powołuje się:

          a) Przewodniczącego Rady

          b) Skarbnika

Przewodniczący oraz Skarbnik stanowią Prezydium Rady (organ wykonawczy Rady).

          c) dwuosobową Komisję Rewizyjną

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady.

         d) Protokolant

      6. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku przedszkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby                                  zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady lub propozycji członków Rady Rodziców bądź dyrektora.

      7. Odstąpienie od działalności w Radzie Rodziców może nastąpić w drodze złożenia pisemnej rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców                    bądź odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

      8. Kadencja Rady trwa 1 rok.

      9. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

IV. Organizacja pracy

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.
 2. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady poprzez ogłoszenie terminu spotkania. Ogłoszenie wywieszane jest przez Przewodniczącego Rady lub Protokolanta na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.
 3. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola.
 5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

V. Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwała Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapada większością 2/3 głosów oddanych.
 3. Uchwały Rady są protokołowane przez Protokolanta.
 4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
 5. Jeżeli uchwała albo inna decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna z dobrem dziecka, statutem przedszkola lub obowiązującymi przepisami dyrektor przedszkola może zawiesić jej wykonanie i w terminie 2 tygodni od daty jej zawieszenia uzgodnić z Radą Rodziców sposób rozstrzygnięcia sprawy.

VI. Sposób dokumentowania posiedzeń

 1. Zebrania Rady są protokołowane przez Protokolanta i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w sekretariacie przedszkola przez okres 2 lat od zakończenia danego roku przedszkolnego.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący i Protokolant.
 3. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu Rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

VII. Zadania Prezydium i członków Rady Rodziców

      A. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

 1. Jednoosobowa reprezentacja Rady na zewnątrz.
 2. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców oraz działalnością finansową Rady.
 3. Realizowanie przelewów z rachunku Rady Rodziców z wykorzystaniem usługi Internet Banking.
 4. Akceptacja i podpisywanie upomnień dotyczących płatności zaległych składek na Radę Rodziców.
 5. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców.
 6. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców.
 7. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

      B. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:

 1. Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok przedszkolny.
 2. Czuwanie nad prawidłowością realizacji preliminarza, ponadto czuwanie nad prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.
 3. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie przelewów z rachunku bankowego zrealizowanych przez Przewodniczącego Rady w usłudze Internet Banking.
 4. Ewidencjonowanie wpływów oraz wydatków dotyczących Rady Rodziców.
 5. Przygotowanie upomnień dotyczących płatności zaległych składek na Radę Rodziców.
 6. Raz na kwartał zdawanie sprawozdania z działalności finansowej na forum Rady.
 7. Raz na pół roku podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych Rady.

      C, Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest:

 1. Sprawowanie kontroli nad działalnością Prezydium Rady.
 2. Dokonywanie co najmniej raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rady Rodziców.
 3. Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

      D. Zadaniem Protokolanta Rady Rodziców jest:

 1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i przedkładanie ich Przewodniczącemu do podpisu w ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Rady.
 2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady.

VIII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić z dobrowolnych składek rodziców, dotacji, darowizn.
 2. Wysokość minimalnej składniki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku przedszkolnym. Rodzic może uiścić opłatę w dwóch ratach lub w całości.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od uchwalonej na dany rok przedszkolny.
 4. Pozyskane środki finansowe przyjmowane są bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców.
 5. Osobami uprawnionymi do otwarcia konta bankowego, prowadzenia czeków, wpłacania i wypłacania gotówki oraz realizowania przelewów internetowych są Przewodniczący oraz Skarbnik.
 6. Zmiany dotyczące formy gromadzenia i przechowywania funduszy podejmuje Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku przedszkolnym.
 7. Wszelkie dochody i wydatki z funduszu Rady Rodziców winny być ewidencjonowane, a dokumentacje należy przechowywać w sekretariacie przedszkola.
 8. Wpłaty na Radę Rodziców pochodzące z dobrowolnych składek rodziców dokumentowane są na listach zbiorczych poszczególnych grup z uwzględnieniem czego dana wpłata dotyczy (wyprawka, I rata na Radę Rodziców, II rata na Radę Rodziców).
 1. O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje Rada Rodziców na podstawie uchwał Rady i zatwierdzonego preliminarza na dany rok przedszkolny.
 2. Wydatki z funduszu Rady realizowane są na podstawie rachunków oraz dokumentów zatwierdzanych i podpisywanych przez Przewodniczącego i Skarbnika.
 1. Dokumentacja finansowa dotycząca działalności Rady Rodziców jest przechowywana w sekretariacie przedszkola przez okres 5 lat od zakończenia danego roku przedszkolnego.
 1. Środki finansowe Rady Rodziców przeznaczone są w szczególności na:
 • zakup chusteczek higienicznych, ręczników papierowych oraz kubeczków jednorazowych
 • opłacenie audycji muzycznych oraz spektakli teatralnych
 • pokrycie kosztów dojazdu dzieci z przedszkola do miejsca, w którym odbywa się spektakl, przedstawienie, audycja muzyczna, czy ważna uroczystość
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci
 • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych dla dzieci
 • w miarę możliwości doposażenie sal dydaktycznych poszczególnych grup
 • zakup zabawek dla poszczególnych grup
 • finansowanie artykułów piśmiennych, plastycznych, dekoracyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci,
 • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców,
 • pozostałe potrzeby wynikające z organizacji przedszkola.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną.
 2. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem. Jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.
 3. Kadencja Rady trwa 1 rok. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić nie później niż do dwóch tygodni od odbycia się zebrań grupowych.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 6. Regulamin Rady Rodziców sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Data uchwalenia regulaminu: 11.06.2019 r.