Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /pm4_braniewo/templates/przedszkole/functions.php on line 202

Karta zgłoszenia  - POBIERZ

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu - POBIERZ

Oświadczenie o wielodzietności kandydata - POBIERZ

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - POBIERZ

Oświadczenie o działalności gospodarczej - POBIERZ

Oświadczenie o dłuższym pobycie dziecka - POBIERZ

Oświadczenie o woli przyjęcia kandydata do przedszkola - POBIERZ


ZARZĄDZENIE NR 12/ 2024

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz

postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli ( oddziałów przedszkolnych )

prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2024/2025

   Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2024/2025.

2.  Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Warunkiem kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 16 lutego 2024 roku. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Burmistrz Miasta Braniewa

                                                                                              Tomasz Sielicki

                                                                                                                                                                                                    

                   Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                                                     do Zarządzenia nr 12/2024

                                                                                                                                                                                                     Burmistrza Miasta Braniewa

                                                                                                                                                                                                     z dnia 24.01.2024 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli ( oddziałów przedszkolnych ) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa

na rok szkolny 2024/2025

LP.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym           i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola ( oddziału przedszkolnego ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04 marca.2024 r.

15 marca 2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola ( oddziału przedszkolnego )  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 marca 2024 r.

25 marca 2024 r.

  3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

27 marca 2024 r.

 

  4

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

02 kwietnia 2024 r.

12 kwietnia  2024 r.

  5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

15 kwietnia 2024 r.

  6

Przekazanie organowi prowadzącemu informacji o dzieciach nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym i liczbie wolnych miejsc w przedszkolu (oddziale przedszkolnym)

17 kwietnia 2024 r.

  7

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

27 maja 2024 r.

07 czerwca   2024 r.

  8

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (oddziału przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

12 czerwca  2024 r.

14 czerwca   2024 r.

  9

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

17 czerwca 2024 r.

  10

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

19 czerwca  2024 r.

25 czerwca   2024 r.

 11

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

27 czerwca 2024 r.

                                                                                                                    

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 2

                                                                                                                                                                                                  do Zarządzenia nr 12/2024

                                                                                                                                                                                                  Burmistrza Miasta Braniewa

                                                                                                                                                                                                  z dnia 24.01.2024 r.

….....................................................................                                                                                                  …........................................................

imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów prawnych )                                                                                                  ( miejscowość, data )

….....................................................................

                    ( adres zamieszkania )

                                                                       Sz. P.

                                                                       Dyrektor

                                                                       Przedszkola Miejskiego Nr …. / Szkoły                                                                                               Podstawowej Nr …. z oddziałem przedszkolnym

                                                                       w Braniewie  

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

            Niniejszym potwierdzamy kontynuację wychowania przedszkolnego córki/ syna …………………………………………………………………. ( imię i nazwisko dziecka ), urodzonej / urodzonego …………………………………. (data i miejsce urodzenia) do Przedszkola Miejskiego Nr ….. / Szkoły Podstawowej Nr …. z oddziałem przedszkolnym w Braniewie w roku szkolnym 2024/2025.

                                                                                                                                                                                

                   

                                                                                                                                                              …........................................................................................

                                                                                                                                                                   czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych )

 

 

 


Zarządzenie to można pobrać ze stony Biletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Braniewa albo klikając TUTAJ


 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 24 stycznia 2024 roku

w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria określone w przepisie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 roku, poz. 900 z późn. zm.) oraz w uchwale Rady Miejskiej w Braniewie Nr XLI/382/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2023 roku, poz. 285):

 

Lp.

Kryteria brane pod uwagę             na I etapie postępowania rekrutacyjnego

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

100

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

100

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów szczególnych

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573)

6.

Samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie

100

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objecie kandydata pieczą zastępczą

100

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159)

 

 

Kryteria brane pod uwagę na II etapie postepowania rekrutacyjnego

 

Lp.

Kryteria brane pod uwagę na II etapie postepowania rekrutacyjnego

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

Pozostawanie rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) kandydata lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, uczenia się w systemie dziennym lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej

10

Dokument poświadczający zatrudnienie/uczenie się (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów/rodziców zastępczych): zaświadczenie z zakładu pracy/szkoły lub uczelni, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - oświadczenie

2.

Pozostawanie jednego rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) kandydata w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, uczenia się w systemie dziennym lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej

4

Dokument poświadczający zatrudnienie/uczenie się: zaświadczenie z zakładu pracy/szkoły lub uczelni, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej -  oświadczenie

3.

Kontynuowanie lub rozpoczęcie wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata

8

Pisemna deklaracja rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) o kontynuowaniu lub rozpoczęciu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu

4.

Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) pobytu kandydata w przedszkolu dłużej o co najmniej 2 godziny poza bezpłatną podstawę programową

3

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) o pobycie kandydata w przedszkolu dłużej o co najmniej 2 godziny poza bezpłatną podstawę programową      

Podstawa prawna: art. 154 ust. 3 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

 

 


 

Zarządzenie nr 02/2024

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie

z dnia 16 lutego 2024r.

w sprawie ogłoszenia rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu

na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie:

·     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2023 poz. 900 ze zm.);

·     Uchwały Nr XLI/382/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa.

·     Zarządzenia Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2024/2025.

·     Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie.

§1. Dyrektor Przedszkola ogłasza rekrutację na 26 wolnych miejsc w grupach wiekowych do     Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie na rok szkolny 2024/2025.

§2. W celu zgłoszenia dziecka do postępowania rekrutacyjnego należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową. Razem z odpowiednią dokumentacją złożyć w sekretariacie Przedszkola w dniach 04.03.2024r. do 15.03.2024r. w godzinach 7:00 – 15:00.

§3. Karta zgłoszenia jest dostępna do pobrania: na stronie internetowej www.pm4.braniewo.waw.pl lub w BIP Urzędu Miasta Braniewa lub w sekretariacie Przedszkola.  

§4. Proces rekrutacji będzie zorganizowany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez  Burmistrza   Miasta Braniewa, zarządzeniem nr 12/2024 z dnia 24 stycznia 2024r.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 

Ogłoszenie

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4

w Braniewie

z dnia 16 lutego 2024 roku

w sprawie procedury dotyczącej  odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w przedszkolu

Zgodnie z  treścią art. 158 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

 Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata                     z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Dyrektor publicznego przedszkola  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 

 


 

WAŻNE

Na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023r. poz. 900) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa  w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt  (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023r. poz. 900) w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

 

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023r. poz. 900) oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata do przedszkola oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci (Dz. U. 2016r. poz. 195 i 1579 z późn. zm).

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA

DO PRZEDSZKOLA