Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /pm4_braniewo/templates/przedszkole/functions.php on line 202

OGŁOSZENIE

DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BRANIEWIE

W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W 2024 ROKU.

 

Na podstawie Uchwały nr XLI/381/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Braniewie i Statutu Żłobka Miejskiego w Braniewie.

  1. W celu zgłoszenia dziecka do postępowania rekrutacyjnego należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową. „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” od 1 września 2024 roku, składane są wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium w terminie do 30 kwietnia w sekretariacie Żłobka w godzinach 7:00 – 15:00.
  2. Wzór „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” oraz inne dokumenty postępowania rekrutacyjnego są dostępne: na stronie internetowej www.pm4.braniewo.waw.pl lub w sekretariacie Żłobka.
  3. Zgodnie z § 11 Statutu Żłobka Miejskiego w Braniewie w pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Braniewa spełniające następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do

potwierdzenia kryteriów

1.             

Pozostawanie rodziców dziecka lub rodzica samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, uczenie się w systemie dziennym lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej.

10 pkt

Dokument poświadczający zatrudnienie/uczenie się (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy/ze szkoły lub uczelni, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie

2.             

Pozostawanie jednego rodzica dziecka w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, uczenie się w systemie dziennym lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej.

2 pkt

Dokument poświadczający zatrudnienie/uczenie się: zaświadczenie z zakładu pracy/ze szkoły lub uczelni, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie.

3.             

Wielodzietność rodziny dziecka

1 pkt

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata

4.             

Niepełnosprawność dziecka

1 pkt

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

5.             

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

8 pkt

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

6.             

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

10 pkt

O Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

7.             

Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawę do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego

1 pkt

Oświadczenie rodziców o odbyciu obowiązkowych szczepień lub długotrwałym odroczeniu

8.             

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało lub rozpoczynało pobyt w żłobku

5 pkt

Pisemna deklaracja rodziców o kontunuowaniu lub rozpoczęciu pobytu w żłobku przez rodzeństwo

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w procesie rekrutacji, Dyrektor będzie brał pod uwagę datę urodzenia kandydata w taki sposób, że miejsce zostanie przyznane kandydatowi wcześniej urodzonemu, a jeśli i te daty byłyby takie same, wówczas decyduje kolejność składania wniosków o przyjęcie.
  1. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Dyrektora Żłobka dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium przyjmuje się, że odpowiednio rodzice (opiekunowie prawni, inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego kryterium nie spełniają.

/Elżbieta Zabiełło- Olszewska/

/Dyrektor/

  


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka- POBIERZ

Oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień/długotrwałym odroczeniu od obowiązkowych szczepień ochronnych- POBIERZ

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej- POBIERZ

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu- POBIERZ

Oświadczenie o wielodzietności- POBIERZ

Deklaracja o kontynuowaniu/rozpoczęciu pobytu w Żłobku Miejskim w Braniewie przez rodzeństwo kandydata- POBIERZ

Umowa o świadczeniu usług- POBIERZ