Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /przedszkole_nr4_braniewo/templates/przedszkole/functions.php on line 202

REGULAMIN REKRUTACJI

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BRANIEWIE

W 2022 ROKU.

Postanowienia ogólne.

 

 1. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się w oparciu o:
 2. Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U.2020 poz.326 z późn.zm.),
 3. Statut Żłobka Miejskiego w Braniewie (Załącznik do Uchwały Nr XVI/145/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka Miejskiego w Braniewie.
 4. Regulamin zostaje podany do powszechnej wiadomości na tablicy ogłoszeń na terenie placówki i stronie internetowej pm4.braniewo.waw.pl
 5. Rekrutacja dzieci do Żłobka dotyczy dzieci zameldowanych i zamieszkałych wraz ze swoimi rodzicami (prawnymi opiekunami) na terenie miasta Braniewa.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Do Żłobka prowadzonego przez Miasto Braniewo przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia.
 2. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 3. Dzieci przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc.
 4. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną ( 24 miejsca).
 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest kompletnie wypełniona ,,Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” oraz inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb. Stanowią one podstawę Wzór ww. karty określa regulamin organizacyjny Żłobka, o którym mowa w § 3 ust. 1. Kartę można pobrać osobiście w placówce Żłobka lub na stronie internetowej www.pm4.braniewo.waw.pl
 6. Dyrektor Żłobka prowadzi rejestr złożonych w Żłobku „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”.
 7. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka. Dyrektor informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka w formie pisemnej wraz z podaniem terminu, z którym dziecko zostaje przyjęte do Żłobka.
 8. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane będą dzieci:
  a) rodziców, którzy pracują zawodowo i /lub uczą się/ studiują w trybie dziennym,
  b) matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko, którzy pracują zawodowo i /lub uczą się/ studiują w trybie dziennym,
  c) niepełnosprawne, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  d) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
  e) z rodzin wielodzietnych,
  f) szczepione zgodnie z odrębnymi przepisami,
  g) których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka.
 9. W przypadku zbieżnych kryteriów rekrutacji czynnikiem decydującym będzie data wpływu dokumentów.
 10. Dzieci, których chociaż jedno z rodziców nie pracuje zawodowo przyjmowane są do Żłobka w sytuacji występowania wolnych miejsc w Żłobku i po zrealizowaniu równorzędnych kart zgłoszenia do Żłobka dzieci zgodnie z kryterium określonym w punkcie 8.
 11. Jako równorzędne „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” należy rozumieć w szczególności karty z wnioskiem o przyjęcie dziecka do Żłobka złożone w tym samym terminie, do tej samej grupy dziecięcej.
 12. Rodzic ma obowiązek udokumentowania kryteriów dotyczących przyjęcia dziecka.
 13. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby dzieci od liczby miejsc, obligatoryjnie przyjęte są wszystkie zgłoszone dzieci zameldowane i zamieszkałe na terenie Miasta Braniewa.
 14. W przypadku nie przyjęcia dziecka do Żłobka rodzice mają prawo do złożenia odwołania do Burmistrza Miasta Braniewa za pośrednictwem dyrektora Żłobka w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
 15. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
 16. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wiek odpowiadający danej grupie wiekowej, w której jest wolne miejsce.
 • Sposób dokumentowania kryteriów przyjęcia.
 1. Zaświadczenie z Urzędu Miasta Braniewa potwierdzające zameldowanie wszystkich członków rodziny na terenie miasta.
 2. Rodzice samotnie wychowujący swoje dziecko - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz/lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaświadczenie z MOPS w Braniewie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka. W przypadku braku ww. zaświadczenia, Dyrektor występuje do MOPS w Braniewie z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. (Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016r. poz. 195 i 1579).
 3. Rodzice/opiekunowie niepełnosprawni - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Rodzice pracujący – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub wydruk internetowy z CEIDG.
 5. Niepełnosprawność dziecka – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydane na okres powyżej 12 miesięcy i ważne na dzień przyjęcia dziecka.
 6. Rodzina wielodzietna – Karty Dużej Rodziny dziecka, ojca i matki.
 7. Szczepienia – książeczka/karta szczepień ochronnych lub zaświadczenie lekarskie o szczenieniach ochronnych.
 8. Rodzeństwo – wpis imienia i nazwiska na Karcie zgłoszenia.
 9. Rodzice dzieci przyjętych do Żłobka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, dostarczają do Żłobka zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w Żłobku.
 10. Jeżeli dziecko jest uczulone należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż 1 tydzień przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w 2022 roku.

 

Lp.

Rodzaj czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku

20.03.2022r.

30.04.2022r.

2.       

Zamknięcie listy kandydatów do Żłobka zgłoszonych na dzień przyjęcia od 1.09.2022r.

 

30.04.2022r.

3.       

Uzupełnianie braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej.

10.05.2022r

17.05.2022r.

4.       

Wydawanie decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do Żłobka.

07.06.2022r

11.06.2022r.

5.       

Składanie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w Żłobku.

25.08.2022r.

27.08.2022r.

6.       

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka w sprawie organizacji pracy Żłobka z dniem 1.09.2020r.

18.08.2022r. godz. 16:30

(czwartek)

 

7.       

Zgłaszanie się rodziców/ prawnych opiekunów do Żłobka w celu podpisania umowy o świadczeniu usług pomiędzy Żłobkiem Miejskim w Braniewie a rodzicami dziecka przyjętego do Żłobka. (Należy pobrać druk umowy na stronie www.pm4.braniewo.waw.pl lub w siedzibie Żłobka. Wypełnić 2 egzemplarze i dostarczyć do sekretariatu Żłobka ww. terminie).

25.08.2022r.

27.08.2022r.

 Przepisy końcowe.

 1. Dyrektorowi Żłobka przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku:
  a) zatajenia przy wypełnianiu „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie lub innych nieprawdziwych informacji stanowiących podstawę do przyjęcia dziecka do Żłobka,
  b) niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia dziecka do Żłobka i nieusprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności dziecka,
  c) nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca bez przedstawienia przyczyny,
  d) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w żłobku oraz w innych szczególnych przypadkach,
  e) zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Żłobku, za okres co najmniej jednego miesiąca,
  f) nie przedłożenia dokumentów aktualizacyjnych dane zgłoszone w „Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka”, o których mowa w § 11 ust. 4 Statutu Żłobka Miejskiego w Braniewie w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego,
 2. Niepodpisanie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka w terminie
  wskazanym przez Dyrektora jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do
  Żłobka, co uprawnia Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przyjętych i przyjęcia kolejnego
  dziecka z listy oczekujących na miejsce w Żłobku.
  3. Dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku rezygnacji
  rodziców z uczęszczania dziecka do Żłobka złożonej na piśmie.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania.

  


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka- POBIERZ

Umowa o świadczenie usług - POBIERZ